กฎใหม่ ไทยลีก!

กฎใหม่ ไทยลีก!

Khaoballs Online

3 พ.ค. 2565 21:06 น.

กฎใหม่ ไทยลีก!

กรวีร์ ปริศนานันทกุล รักษาการประธานบริษัท ไทยลีก ออกมาให้สัมภาษณ์แนวทางของทีมที่เลื่อนชั้นขึ้นมาแต่ละระดับชั้น จะต้องจัดการเรื่องไลเซนซิ่ง ให้เรียบร้อยเสียก่อน หากไม่มีคลับไลเซนซิ่ง ถึงแม้เลื่อนชั้นขึ้นมาได้ก็หมดสิทธิ์ที่จะลงเล่น

 

    นี่คือกฎระเบียบการแข่งขันฟุตบอลลีกอาชีพของไทยในระดับไทยลีก 1,2  ที่กำหนดขึ้นมาโดยฝ่ายจัดการแข่งขันฟุตบอลอาชีพของไทยและผู้ที่เกี่ยวข้อง เขียนเป็นระเบียบการแข่งขันออกมาใช้ในฤดูกาล 2021-22  ซึ่งมีผลต่อทีมที่จะลงแข่งขันในฤดูกาล 2022-23 รายละเอียดของทีมที่จะเข้าร่วมการแข่งขันมีดังต่อไปนี้ 

thaileague_ไทยลีก_ข่าวบอล

ไทยลีก 1 Thaileague 1 

จำนวนทีมที่มีสิทธิเข้าแข่งขันในแต่ละปี รายละเอียดปรากฏตามภาคผนวกที่ 1 

    17.1.การพิจารณาเรื่องสิทธิในการเลื่อนชั้นหรือตกชั้นตามข้อ 15 นั้น จะต้องใช้การพิจารณาร่วมกับหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ใน บทที่ 3. ข้อกําหนดในการเข้าร่วมการแข่งขัน, การถอน/พักทีม, โปรแกรมการแข่งขัน และรูปแบบของการแข่งขันกีฬา ระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลลีกอาชีพรายการไทยลีก 1 16 ฟุตบอลลีกอาชีพรายการไทยลีก 1 ซึ่งจะรวมถึงการได้รับใบอนุญาตให้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลลีกอาชีพ (Club Licensing) จาก สมาคม หากองค์กรสมาชิกใดไม่ได้รับใบอนุญาตจาก สมาคม องค์กรสมาชิกนั้นจะไม่สามารถเข้าร่วม การแข่งขันกีฬาฟุตบอลลีกอาชีพของประเทศไทยได้ แม้ว่าองค์กรสมาชิกสมาชิกจะมีคุณสมบัติครบหลักเกณฑ์ตามที่ กําหนดไว้ในบทที่ 3 นี้ 

    17.2. ในกรณีที่จะต้องมีการเพิ่ม หรือลดจํานวนทีมที่จะเข้าแข่งขันในไทยลีก 1 หรือจะมีการพิจารณาเสริมทีมทดแทน ให้ครบ ตามจํานวนทีมที่สมาคมกําหนด ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 

    17.2.1. กรณีที่ทีมจากไทยลีก 1 มีการลดจํานวนทีม และทีมดังกล่าวไม่ได้อยู่ในเงื่อนไขของการตกชั้นตามข้อ 15. ให้พิจารณาเสริมทีมจากทีมที่มีคะแนนสะสมใน 3 อันดับสุดท้ายของไทยลีก 1 ตามลําดับคะแนนที่ดีที่สุด ที่มีคุณสมบัติ ครบตามหลักเกณฑ์ ให้ครบตามจํานวนทีมที่สมาคมกําหนด 

    17.2.2. กรณีทีมที่ขึ้นชั้นจาก ไทยลีก 2 ไม่ครบตามจํานวน ให้พิจารณาทีมรองชนะเลิศในการแข่งขันรอบเพลย์ ออฟ (Play off) ใน ไทยลีก 2 ที่มีคุณสมบัติครบตามหลักเกณฑ์เลื่อนชั้นไปแข่งขันใน ไทยลีก 1 หากทีมรองชนะเลิศใน การแข่งขันรอบเพลย์ออฟ (Play off) ในไทยลีก 2 ไม่สามารถเลื่อนชั้นไปแข่งขันในไทยลีก 1 ไม่ว่าในกรณีใด ๆ ให้ลด ทีมที่จะต้องมีการตกชั้นตามข้อ 15. โดยพิจารณาจากทีมที่มีคะแนนสะสมใน 3 อันดับสุดท้ายของไทยลีก 1 ตามลําดับ คะแนนที่ดีที่สุด ที่มีคุณสมบัติครบหลักเกณฑ์ตามที่กําหนด ให้ครบตามจํานวนทีมที่สมาคมกําหนด หากมีเหตุอื่นที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด ให้สมาคมเป็นผู้ชี้ขาด
 
    17.3. แนวทางดําเนินการตามข้อ 17.2 ให้รวมถึงทีมไม่มีสิทธิเข้าแข่งขันหรือร่วมแข่งขันต่อโดยคําสั่งของสมาคม หรือศาล 17.4.กรณีอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นอํานาจของสมาคม เป็นผู้ชี้ขาด
 

ไทยลีก 2 Thaileague 2

    17.2 ในกรณีที่จะต้องมีการเพิ่ม หรือลดจํานวนทีมที่จะเข้าแข่งขันในไทยลีก 2 หรือจะมีการพิจารณาเสริมทีมทดแทน ให้ ครบตามจํานวนทีมที่สมาคมกําหนด ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
 
    17.2.1. กรณีที่ทีมจากไทยลีก 2 มีการลดจํานวนทีม และทีมดังกล่าวไม่ได้อยู่ในเงื่อนไขของการตกชั้นตามข้อ 15 หรือ เป็นทีมจากไทยลีก 1 ที่อยู่ในเงื่อนไขการตกชั้นมาไทยลีก 2 ไม่ครบตามจํานวน ให้พิจารณาเสริมทีมจากทีมที่ มีคะแนนสะสมใน 3 อันดับสุดท้ายของไทยลีก 2 ตามลําดับคะแนนที่ดีที่สุด ที่มีคุณสมบัติครบตามหลักเกณฑ์ ให้ครบ ตามจํานวนทีมที่สมาคมกําหนด
 
    17.2.2 กรณีทีมจากไทยลีก 3 ขึ้นชั้นมาไทยลีก 2 ไม่ครบตามจํานวน ให้พิจารณาทีมอันดับที่ 4 ของไทยลีก 3 รอบชิงอันดับที่ 3 ที่มีคุณสมบัติครบหลักเกณฑ์ตามที่กําหนด เลื่อนชั้นไปแข่งขันในไทยลีก 2 หากทีมอันดับที่ 4 ของ ไทยลีก 3 รอบชิงอันดับที่ 3 ไม่สามารถเลื่อนชั้นไปแข่งขันในไทยลีก 2 ไม่ว่าในกรณีใด ๆ ให้ลดทีมที่จะต้องตกชั้นของ ไทยลีก 2 โดยพิจารณาจากทีมที่มีคะแนนสะสมใน 3 อันดับสุดท้ายของไทยลีก 2 ตามลําดับคะแนนที่ดีที่สุด ที่มี คุณสมบัติครบตามหลักเกณฑ์ ให้ครบตามจํานวนทีมที่สมาคมกําหนด 

    17.2.3. กรณีทีมจากไทยลีก 2 ขึ้นชั้นไปไทยลีก 1 ไม่ครบตามจํานวน ให้พิจารณาทีมรองชนะเลิศในการ แข่งขันรอบเพลย์ออฟ (Play off) ในไทยลีก 2 ที่มีคุณสมบัติครบตามหลักเกณฑ์เลื่อนชั้นไปแข่งขันในไทยลีก 1 หาก ทีมรองชนะเลิศใน การแข่งขันรอบเพลย์ออฟ (Play off) ใน ไทยลีก 2 ไม่สามารถเลื่อนชั้นไปแข่งขันในไทยลีก 1 ไม่ว่า ในกรณีใด ๆ ให้ลดทีมที่จะต้องมีการตกชั้นของไทยลีก 1 โดยพิจารณาจากทีมที่มีคะแนนสะสมใน 3 อันดับสุดท้ายของ ไทยลีก 1 ตามลําดับคะแนนที่ดีที่สุด ที่มีคุณสมบัติครบตามหลักเกณฑ์ให้ครบตามจํานวนทีมที่สมาคมกําหนด

ข่าวบอล